DEĞER YARGISI

Genellikle bir değerler sistemine bağlı olarak, bir şeyin doğru/yanlış ya da yararlı/yararsız olduğunu bildiren yargı. (value judgement; esk. kıymet hükmü)

1. Bir kişi, olay, olgu ya da nesnenin, nesnel özellikleri yerine, taşıdığı değerle yargılanması. 2. Bir kişi, olay, olgu ya da nesneyle ilgili olarak benimsenen ve açığa vurulan iyi, kötü, güzel, çirkin, doğru, yanlış, haklı, haksız gibi yargılardan her biri; bir değerlendirme içeren yargı. (value judgment)