ULUSLARARASI EĞİTİM

1. Uluslararası ilişkilerde toplumsal ve ekonomik etmenlerle birlikte eğitimin işlevini ve etkisini araştıran bir inceleme alanı. 2. Öğretim gereç ve tekniklerinin, öğrenci, öğretmen ve teknisyenlerin değişimiyle uluslararasında ortak bir anlayış geliştirmek amacını güden izlencelere dayalı eğitim.

1. Uluslar arası ilişkilerde etken olan eğitsel, toplumsal, siyasal ve ekonomik güçleri inceleme. Bunlar incelenirken eğitim güçlerinin gizilgücüne ve etkisine özel bir önem veriliyor. 2. Öğretim yöntem ve teknikleri, araç gereçleri; öğrenci, öğretmen ve teknisyen değiş tokuş yolları ile karşılıklı anlayış oluşturmayı amaçlayan uluslar arası programlar. (international education)