YAPTIRIM

Uluslararası hukuk kurallarının ihlali nedeniyle bir devlete karşı öteki devletlerce ya da uluslararası örgütlerce uygulanan caydırıcı cezalandırma yöntemi. (sanction)

Toplumsal normları, uygun davranış yapılarını, ilişki biçimlerini özendirmek ya da uygun olmayanları caydırmak amacıyla bir insana ya da gruba yönelik ödül ya da ceza uygulaması; müeyyide. Yaptırım, terfi ettirme ya da hapse atma türünden maddesel olabileceği gibi, onaylamayan bir yüz ya da memnun bir gülümseyiş biçiminde davranışsal da olabiliyor (sanction)